Randki - Portal Randkowy Bezpłatny - serwis randkowy - czat - Randka
Należysz do społeczno¶ci? Zaloguj się
Zaloguj się :
LOGIN :
HASŁO :
Zapomniałe¶ hasła?
BEZPŁATNA REJESTRACJA
Powrót do strony głównej

WARUNKI OGÓLNE

PROXIMEETY.PL jest własno¶ci± firmy B-CITY, która została zarejestrowana w Meaux Chamber of Commerce pod numerem B483448908 i i maj±ca siedzibę na 1 rue de Rome, Montévrain, France. Każda bezprawna reprezentacja albo na¶ladownictwo, przez kogokolwiek skutkuje naruszeniem prawa okre¶onego w artykule L.3335-2 i pozostałych artykułów chroni±cych prawa autorskie we Francji.

Korzystaj±cy z serwisu PROXIMEETY.PL bior± na siebie obowi±zek respektowania i stosowania się do obowi±zuj±cych warunków i zasad korzystania z serwisu oraz członkostwa.

Przeczytaj warunki bardzo uważnie i jeżeli je zaakceptujesz zaznacz przy zdaniu '"Akceptuję warunki i zasady korzystania z serwisu" oraz kliknij guzik potwierdzenia. Zarejestrowałe¶ się jako użytkownik serwisu i akceptujesz warunki i zasady korzystania opisane poniżej.

Dostęp do serwisu:

PROXIMEETY.PL rezerwuje sobie prawo do cofnięcia członkostwa użytkownikowi bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Z usług serwisu PROXIMEETY.PL a w szczególno¶ci czatu internetowego i z przesyłania wewnętrznych wiadomo¶ci mog± korzystać osoby pełnoletnie. Jeżeli nie masz 18 lat nie możesz rejestrować się w serwisie ani z niego korzystać.

Zamieszczanie ogłoszeń, anonsów i szczegółowych opisów profili użytkowników:

PROXIMEETY.PL pozwala użytkownikom na indywidualne umieszczanie swoich ogłoszeń on-line oraz przegl±dania ogłoszeń umieszczonych przez inne osoby. Aby umie¶cić ogłoszenie, anons:

  • Użytkownik wyraża zgodę, aby tre¶ci umieszczanych ogłoszeń były zgodne z francuskim prawem.
  • Wasze ogłoszenie, anons nie może zawierać żadnych informacji prywatnych, szczegółów osobistych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)ani nie należypodawać osbistego adresu na popularne komunikatory (Gadu-Gadu, czy Tlen) Adres e-mail, który Użytkownik podaje podczas rejestracji nigdy nie zostanie przez nas podany na stronach portalu. Odpowiedzi na ogłoszenia będ± docierać do Użytkowników na osobiste, zabezpieczone konta.
  • Ogłoszenia komercyjne będ± całkowicie usuwane z serwisu. Użytkownik wyraża zgodę, na to by jego ogłoszenie, anons, było czytane przez nasz zespół przed umieszczeniem go w portalu i udostępnieniem on-line. PROXIMEETY.PL rezerwuje sobie prawo do wstrzymania umieszczenia anonsu, ogłoszenia, które nie nadaje się do publikacji ze względu na zamieszczone tre¶ci niezgodne z ogólnie przyjętymi standardami i dobrym smakiem, jakiekolwiek ogłoszenie komercyjne również nie będ± umieszczane, oraz każdy inny anons będ±cy w złym gu¶cie czy w sprzeczno¶ci z prawem. Za tre¶ć ogłoszeń ponosz± odpowiedzialo¶ć tylko ich autorzy!
  • Jednocze¶nie PROXIMEETY.PL nie będzie w żadnych okoliczno¶ciach poci±gnięty do odpowiedzialno¶ci za zawarto¶ć lub brak wiarygodno¶ci umieszczanych w portalu informacji. PROXIMEETY.PL nie ponosi odpowiedzialno¶ci za czyny użytkowników portalu. Tylko użytkownicy ponosz± odpowiedzilno¶ć za informacje umieszczane w swoich profilach. PROXIMEETY.PL pełni rolę biern± w obiegu i publikacji informacji umieszczanych przez użytkowników.

Czat i wymiana wiadomo¶ci:

Odpowiedzialno¶ć za cał± korespondencję, rozmowy na "chacie" i wymianę wiadomo¶ci ponosz± wył±cznie użytkownicy a portal PROXIMEETY.PL nie jest żadn± miar± za nich odpowiedzialny. Użytkownicy bior± na siebie odpowiedzialno¶ć za to by wysyłane wiadomo¶ci nie były sprzeczne z przepisami prawa ani z dobrem publicznym ani z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego zachowania. Użytkownicy zobowi±zuj± się przerwać komunikację z każdym kto wprost daje do zrozumienia, że nie życzy sobie dłużej otrzymywać wiadomo¶ci. Jeżeli Użytkownicy nie będ± przestrzegać wszystkich obowi±zuj±cych przepisów prawa ani warunków korzystania umieszczonych w portalu, administrator PROXIMEETY.PL zgodnie z prawem może usun±ć tre¶ci sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie, konto użytkownika zostanie zablokowane i w konsekwencji może zostać usunięte, a Użytkownik zostanie poci±gnięty do odpowiedzialno¶ci.

Użytkownicy są zobowiązani jest do przestrzegania prawa i zasad dobrego wychowania. Użytkownik odpowiada za treœci jakie zamieszcza w Portalu lub przesyła innym użytkownikom.Użytkownik obowiązuje się nie publikować w Serwisie, oraz nie kierować do innych użytkowników treœci niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd, treœci naruszających prawa osób trzecich, treœci sprzecznych z prawem, treœci pornograficznych czy uznanych powszechnie za niemoralne, oraz respektowania wszystkich punktów regulaminu PROXYMEEY.PL

Odpowiedzialnoœć za działania niezgodne z prawem i wszelkie konsekwencje tego typu działań ponosi Użytkownik. Użytkownik zobowiązuje się nie doprowadzać do sytuacji, w których Serwis mógłby zostać zaskarżony o odszkodowanie w związku z jakimikolwiek działaniami Użytkownika w Serwisie. Portal PROXYMEETY.PL nie ponosi odpowiedzialnoœci za naruszanie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

Zalecenia użytkowania:

PROXIMEETY.PL informuje o zagrożeniach i ryzyku jakie istnieją, kiedy kontaktujecie się Państwo poprzez Internet z nieznaną sobie osobą, której zamiary i intencje mogą mieć charakter nieuczciwy lub wręcz niezgodny z prawem. Korzystanie z Internetu a głównie z portali randkowych wiąże się z ryzykiem. Upewnijmy sie co do autentycznoœci i intencji osób, które poznaliœmy w Internecie, zanim postanowimy spotkać się twarzą w twarz. Jeœli już na to się Państwo decydujecie, powinniœcie się zdecydować na spotkanie w miejscu publicznym i na wszelki wypadek powiadomić osobę trzecią o miejscu spotkania!

Serwis PROXIMEETY.PL nie także odpowiada za skutki działań innych Użytkowników publikujących treœci nielegalne, obsceniczne itp. Istnieje także prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do danych Użytkowników Serwisu i ich wykorzystywania w sposób nielegalny. SERWIS NIE BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA TAKIE DZIAŁANIA, A NAJLEPSZYM ZABEZPIECZENIEM DLA UŻYTKOWNIKÓW JEST NIE PUBLIKOWANIE ISTOTNYCH LUB KLUCZOWYCH DLA SIEBIE TREŒCI. PROXIMEETY.PL nie ponosi odpowiedzialnoœci za żadne szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek użytkowania Portalu.

Dane osobiste, informacje poufne, ochrona danych osobowych...

Dane osobowe :

Wykorzystywanie danych osobowych na stronie PROXIMEETY.PL podlega ustawie prawa francuskiego nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku odnoszącej się do technologii informatycznych, plików komputerowych i swobód obywatelskich. Zgodnie z powyższą ustawą, PROXIMEETY.PL zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby, których dane osobowe zostały zebrane, o ich prawach, a także gwarantuje im prawo wglądu do danych osobowych ich dotyczących i wprowadzania w nich zmian.

Aby móc udostępnić usługi, które oferujemy, jesteœmy zmuszeni zebrać wspomniane dane osobowe (głównie adresy e-mail) naszych Użytkowników. Przekazane dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu przesyłania informacji serwisowych i reklamowych (tych drugich w umiarkowanym stopniu). Jeœli nie chcesz, aby w taki sposób były wykorzystywane Twoje dane, musisz tylko powiadomić nas o tym fakcie e-mailem wysłanym na adres: info (at) PROXIMEETY.PL. Szczegóły danych osobowych przez nas posiadane nie zostaną ujawnione bez Twojej zgody, z wyjątkiem jedynie sytuacji, gdy prawnie będziemy do tego zobowiązani na przykład w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.

Możemy także przekazać te informacje naszym firmom macierzystym i filiom, jak również innym osobom prawnym i firmom powiązanym z naszą grupą. Jednostki te jednakże są w zamian zobowiązane do przestrzegania zasad poufnoœci. Możemy też od czasu do czasu przeprowadzać sondaże i/lub organizować konkursy oraz zbierać dodatkowe informacje np. poprzez ankiety. Wykorzystujemy wówczas te informacje wyłącznie w celu poprawienia jakoœci usług PROXIMEETY.PL. Ponadto nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialnoœci za wykorzystanie lub ujawnienie przez innych Użytkowników jakichkolwiek informacji, które mogłeœ/mogłaœ zamieœcić na naszej stronie.

Postępowanie reklamacyjne:

PROXIMEETY.PL nie może zagwarantować, że jego Użytkownicy będą przestrzegać zasad i warunków Umowy, chociaż podstawowe wspomniane reguły wymagają jedynie, aby podczas korzystania z serwisu Użytkownicy postępowali wobec siebie w akceptowalny sposób. W żadnym razie też serwis PROXIMEETY.PL nie może być przez Użytkownika pociągnięty do odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek poœrednie czy bezpoœrednie szkody wynikłe z korzystania z usług PROXIMEETY.PL. W przypadku sporu, tylko sąd, którego jurysdykcja rozciąga się na miejsce zamieszkania pozwanego, będzie uważany za odpowiednią instancję. Jeœli chcesz złożyć reklamację, prosimy o napisanie do nas na adres: info (at) PROXIMEETY.PL. Punkty wchodzące w skład ogólnych zasad i warunków użytkowania oraz członkostwa są niezależne i w przypadku, gdy któryœ z nich stanie się nieaktualny lub nieadekwatny, wymieniony punkt może zostać usunięty, a pozostałe będą nadal obowiązywać.

Deponowanie plików cookie przez Sirdata:

Sirdata to firma zajmuj±ca się marketingiem danych, która umożliwia swoim Klientom przesyłanie Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich zainteresowań.
Dane gromadzone przez Sirdata przechowywane s± maksymalnie przez 365 dni, w zależno¶ci od celu przetwarzania, zgodnie z obowi±zuj±cym prawem i zasad± minimalizacji.
Więcej informacji: https://www.sirdata.com/vie-privee/
Chcesz zablokować zbieranie Twoich danych przez Sirdata: https://www.sirdata.com/opt-out/

B-CITY uczestniczy we wszystkich Specyfikacjach i Politykach Transparency & Consent Framework IAB Europe oraz przestrzega ich. korzysta z Consent Management Platform nr 92." Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie, klikaj±c tutaj.

 

Powrót do strony głównej
FacebookTwitter